0905.584.643

Công trình

Khách SẠn ADAMO
Ngày đăng: 12.08.2020 Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống âm thanh và hệ thống tổng đài nội bộ(PABX). Số HĐ : 20-03/2017HĐKT/5M-HBA Số HĐ : 27-03/2017HĐKT/5M-HBA Dự án : Khách sạn ADAMO