0905.584.643

Công trình

Khách sạn Bay Sydney.
Ngày đăng: 18.11.2014 Dự án: Khách sạn Bay Sydney. Số HĐ:01-04/2014HĐKT/5M-BAYQUE.

*Thiết kế, tư vấn, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công thi công và lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ (PABX) – hệ thống Data (Lan/Wifi ) - hệ thống  truyền hình Cáp - camera.

Khách sạn Bay Sydney